Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • AvoShop onderdeel van Odavo bv
  Heidestatiestraat 75, 2920 Kalmthout
  info@avoshop.be
  BTW BE0779243560

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 • Alle afbeeldingen, foto’s, etc…; onder andere gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur etc. op avoshop.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 • Wettelijk heeft de koper recht op 14 dagen bedenktermijn, waarbinnen de koper schriftelijk aan AvoShop kan mededelen dat hij van de aankoop wilt afzien. De koper draagt de transportkosten voor het retourneren van de aankoop en het aankoopbedrag zal worden teruggestort. In praktijk zal AvoShop dit recht enkel kunnen toepassen op non-food artikelen (21% BTW), en dit vanuit hygiënisch oogpunt.
 • De koper dient de geleverde goederen bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de goederen incompleet of beschadigd zijn, dient de koper dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan AvoShop en zal er een compensatie in de vorm van een kortingscode (1 jaar geldig) op de eerstvolgende aankoop worden voorzien indien de klacht gegrond is. Gebeurd deze melding echter niet binnen 24 uur na ontvangst van de goederen dan zal AvoShop de klacht als niet gegrond moeten beschouwen.
 • Dergelijke meldingen/klachten moeten steeds foto’s bevatten van zowel het/de betreffende product(en) en de doos waarin de goederen bij de klant toekwamen. Kunnen deze foto’s niet bezorgd worden door gelijk welke reden, dan zal AvoShop de klacht als niet gegrond moeten beschouwen.
 • Indien de koper volledig wilt afzien van een reeds betaalde bestelling vóór deze door de verkoper naar hem/haar verzonden is of als het gaat om een afhaling, kan dit. Echter zal hiervoor wel een administratieve kost van €5,00 op het terug te betalen bedrag aangerekend worden. Is het bedrag van de bestelling lager dan €5,00 dan zal het volledige bedrag als deze administratieve kost worden beschouwt.
 • “Best Before” / “THT” producten zijn steeds uitgesloten van een terugbetaling.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben. Deze producten zijn steeds aangeduid met de vermelding “Best Before” en “THT”: “Ten Minste Houdbaar Tot”;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Producten die beschadigd en/of gedeukt zijn, maar daarentegen nog perfect te consumeren zijn.

 

Artikel 11 – De prijs

 • Alle prijzen op avoshop.be zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Alle prijzen zijn exclusief bezorgkosten, die afhankelijk zijn van de aard van de goederen en de bestemming maar worden duidelijk afzonderlijk vermeld bij het afrekenen van de bestelling.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • AvoShop zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen zeven werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent zodat eventuele vertraging zoveel mogelijk vermeden kan worden.
 • Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als absolute termijn.
 • Indien een artikel toch niet voorradig blijkt te zijn zal AvoShop contact met je opnemen. Er zal ofwel een kortingscode (1 jaar geldig) t.w.v. het product aangeboden worden of een vervanging met een ander product van dezelfde waarde. Gratis naleveringen worden niet gedaan tenzij uitdrukkelijk overeengekomen tussen koper en verkoper.
 • Wanneer er een bestelling langer aan de kant gehouden (door wederzijdse overeenkomst) wordt vanwege een missend artikel en het artikel toch niet leverbaar blijkt te zijn en/of de koper wenst dat de bestelling toch verzonden wordt zonder het artikel zal er een kortingscode t.w.v. het missende artikel plaatsvinden en geen gratis nazending.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • AvoShop is op geen enkele manier verantwoordelijk voor fouten die de klant maakt in zijn/haar adres of andere gegevens. Bestellingen die door een bezorgdienst worden teruggestuurd naar afzender o.w.v. een foutief adres of het niet afhalen in een afhaalpunt worden ofwel nogmaals verzonden nadat contact is opgenomen met de klant om het juiste adres te bekomen en nadat de klant nogmaals de verzendkost maal 2 (retour en nieuwe verzending) heeft betaald, ofwel kan de bestelling (indien de koper dit wil) geannuleerd worden, maar dan zal het totaal terug te betalen bedrag verminderd worden met de reeds gebruikte verzendkosten en de zoals in artikel 6 vermelde administratieve kost van €5,00. Reageert de consument niet binnen de 30 dagen op contactpogingen zal de bestelling als afgerond worden beschouwd.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Dit geldt niet voor pre-orders.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Bestellingen die via de website worden geplaatst en waar wordt gekozen voor de optie ‘Afhalen winkel’ zullen 30 dagen klaar liggen in de fysieke winkel. Deze dienen dus binnen de 30 dagen worden afgehaald door de klant, tenzij anders overeengekomen. Gebeurd dit niet dan behoud AvoShop zich het recht om de bestelling als afgerond te beschouwen en de producten terug in de voorraad op te nemen, zodat andere klanten deze kunnen aankopen. Tijdens deze 30 dagen zal AvoShop uiteraard verschillende malen proberen om contact op te nemen met de klant. De bestelling als afgerond beschouwen is dus enkel van toepassing bij het niet afhalen van de bestelling én geen tegenbericht van de desbetreffende klant.
 • Ook wanneer AvoShop contact opneemt met de klant i.v.m. een bestelling die om één of andere reden niet verzonden kan worden, geldt de termijn van 30 dagen waarin de klant moet reageren. Indien er geen reactie komt zal na deze termijn de bestelling als afgerond beschouwd worden.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Wanneer de klant drank (blikjes, plastic flesjes, glazen flesjes, …) en daarbij ook producten in een zak (bv. chips) bestelt, dient hij rekening te houden dat tijdens de levering van zijn of haar bestelling niet altijd even voorzichtig wordt omgesprongen met het pakketje. Dit kan leiden tot bv. een open zak chips bij het ontvangen van de bestelling. Ondanks dat AvoShop de bestellingen met de grootste zorg inpakt (bubbel folie rond breekbare producten en genoeg opvulling van het pakketje), zijn wij niet verantwoordelijk voor producten die open aankomen bij de klant. De kans hiertoe is het grootste bij bestelling van drank en zakken chips in één en hetzelfde pakketje.
 • Goederen worden momenteel enkel geleverd binnen België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.
 • AvoShop geeft klanten de mogelijkheid om bij elke bestelling in een notitie te verduidelijken dat het om producten om te verzamelen gaat (bijvoorbeeld Monster Energy, Reign, … of eender welk product). Als deze notitie aanwezig is zoekt AvoShop de beste producten (zonder deuken of beschadigingen) voor de klant uit. De klant moet ten allen tijde rekening houden dat door bijvoorbeeld een op zijn einde lopende stock, het niet altijd mogelijk is om niet beschadigde producten te leveren.
 • Bij bestellingen van grote hoeveelheden drank of andere zware producten dient de klant zich steeds de vraag te stellen of hij het grotere risico wil lopen dat zijn of haar bestelling beschadigd of stuk aankomt. Het gaat dan om zware pakketten waar niet alle koeriers even voorzichtig mee omgaan. Bestelt de klant toch een grote hoeveelheid zware producten, dan valt de aansprakelijkheid van AvoShop weg vanaf dat het pakket de vestiging van AvoShop verlaat.
 • Bij bestellingen van grote hoeveelheden waardoor pakketten zwaar gaan wegen kan AvoShop steeds de klant contacteren om alsnog extra verzendkosten te betalen. De risico’s om deze pakketten in één keer te versturen zijn te groot en daardoor zijn beschadigen en/of het stuk gaan amper te vermijden. Pakketten geleverd door koeriers mogen maximum 20 kilogram zwaar zijn, en dit per pakket, vandaar de eventuele extra kosten die AvoShop helaas zal doorrekenen aan de klant.
 • Producten die nog te consumeren zijn zullen nooit worden vergoed. Beschadigingen en deuken zijn altijd mogelijk door transport en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van AvoShop. Dit zal klacht per klacht worden bekeken.
 • Bij Belgische online bestellingen heeft de klant, buiten afhalen winkel, de keuze tussen standaard verzending en verzekerde verzending. Een verzekerde zending is telkens verzekerd tot een waarde van €500,00 maar is geen garantie op een volledige vergoeding van de betreffende goederen en/of verzendkosten. Dit zal klacht per klacht worden bekeken en er zal een dossier worden geopend bij de betreffende koerierdienst. Zodra deze een beslissing heeft genomen zal de klant een oplossing aangeboden krijgen. De kans op eventuele terugbetalingen en/of andere vergoedingen stijgt wel aanzienlijk. De extra kost voor deze verzekering rekent AvoShop door aan de klant. Internationale zendingen zijn standaard verzekerd tot een waarde van €500,00 voor Nederland en voor de overige landen tot €520,00.
 • Alle online bestellingen waarbij de klant kiest om deze door AvoShop te laten verzenden naar zijn/haar thuis adres dienen een minimum bestelwaarde te hebben van €5,00 exclusief kortingen via een kortingscode en/of verzendkosten. Bij bestellingen onder dit bedrag zal AvoShop de klant contacteren en vragen om producten bij te bestellen via een antwoord op de desbetreffende e-mail. Als de klant op dat moment niets extra wil/kan bestellen zal een kortingscode t.w.v. het betaalde bedrag (min €1,00 administratieve kost) gegeven worden. Deze kan hij/zij gebruiken om een volgende bestelling te plaatsen die hoger is dan de bestelling waarvoor de kortingscode werd aangemaakt. Deze persoonlijke kortingscode is 1 maand geldig.
  In samenspraak met de klant kan ook de oplossing afgesproken worden dat hij/zij de bestelling afhaalt in de fysieke winkel. Indien de klant niet akkoord gaat met extra bestellen of de kortingscode en de bestelling dus volledig wenst te annuleren, dan zal een administratieve kost van €5,00 worden gerekend op het terug te betalen bedrag. De reden van deze minimum bestelwaarde zijn de stijgende kosten van transacties, inpak materiaal en vervoer.
 • Tijdens warme periodes (bv. de zomermaanden) dient de klant telkens rekening te houden met mogelijks hoge temperaturen in de bestelwagens van de vervoerders. Hierdoor kan het gebeuren dat, bv. chocolade en snoep, niet altijd ongeschonden bij hem/haar toekomt. Als de klant dergelijke producten bestelt gaat hij/zij er automatisch mee akkoord om dit risico te dragen en kunnen er hier dus geen compensaties voor toegekend worden.
 • Diepvriesproducten worden omwille van organisatorische redenen nooit verzonden.

 

Artikel 14 – Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen meteen elektronisch te worden voldaan bij het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • Bij het gebruik maken van een online betaalmiddel (bv. Bancontact, iDeal, etc.), en het niet voltooien van de betaling binnen 2 uur (120 minuten), behoud de ondernemer zich het recht om de bestelling zonder voorgaand bericht diezelfde dag te annuleren, dit om andere consumenten de kans te geven een product met beperkte voorraad alsnog te kunnen bestellen.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Bij een aankoop in de fysieke winkel moet het totaalbedrag ter plaatse 100% worden voldaan voordat de gekozen goederen de winkel kunnen verlaten.

 

Artikel 15 – Bestellingen fysieke winkel

 • Bij elke bestelling die wordt geplaatst in de fysieke winkel van AvoShop zal bij het plaatsen van de desbetreffende bestelling het totaalbedrag 100% worden aangerekend, dit om problemen en discussies te vermijden. Hierop is geen enkele uitzondering toegestaan.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Producten die nog te consumeren zijn zullen nooit worden vergoed. Beschadigingen en deuken zijn altijd mogelijk door transport en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van AvoShop. Dit zal klacht per klacht worden bekeken.

 

Artikel 17 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 18 – Giveaways en andere wedstrijden

 • Via onze sociale media kanalen, e-mail, webshop, … zullen op bepaalde tijdstippen giveaways en wedstrijden georganiseerd worden. Hieraan kan iedereen deelnemen, ongeacht of zij al dan niet klant zijn bij AvoShop. Om kans te maken om deze te winnen moeten steeds alle stappen die als instructie vermeldt worden gebeuren, gebeurt dit niet dan is de deelname ongeldig.
 • Alle gewonnen prijzen dienen ook steeds persoonlijk in onze winkel te Kalmthout afgehaald te worden door de winnaar, tenzij anders vermeldt bij de giveaway zelf.
  De potentiële deelnemer moet dus ten alle tijden in de mogelijkheid zijn om zijn of haar prijs af te halen, dit dient de deelnemer zelf te bekijken.
 • Het is niet toegestaan om gewonnen prijzen aan iemand anders door te geven vooraleer deze zijn afgehaald door de winnaar zelf.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 – Diefstal in fysieke winkel

 • Tot slot zijn we genoodzaakt om dit artikel op te nemen in onze algemene voorwaarden. Dit omdat diefstal enorm toeneemt.
 • Betrappen we een klant/bezoeker van onze winkel op diefstal, dan zal de politie verwittigt worden, ongeacht het gestolen bedrag. Hierop bestaat geen enkele uitzondering.
 • Bijkomend zal de persoon die gestolen heeft een administratieve boete aan AvoShop moeten betalen van €50,00 en vermeerdert (+) met de waarde van de te willen stelen/gestolen producten.
 • Bij recidivisme (herhaaldelijk stelen) zal de toegang tot AvoShop ontzegt worden aan de betreffende persoon en dit voor minstens 1 jaar.
 • Bij een bezoek aan AvoShop zal de klant duidelijk merken dat hij/zij gefilmd zal worden door onze bewakingscamera’s. AvoShop wil dan ook uitdrukkelijk benadrukken dat deze beelden enkel gebruikt worden bij diefstal om deze door te geven aan de politie.
 • Elke klant van AvoShop, online of in de fysieke winkel, gaat akkoord met onze volledige algemene voorwaarden als hij/zij een aankoop plaatst/doet.
error: Deze inhoud is beschermd! - This content is protected!
We houden je op de hoogte Dit product is tijdelijk uitverkocht. Laat hier je e-mailadres achter en we houden je automatisch op de hoogte als het terug in voorraad is. Let op: als het om een limited edition gaat is de kans klein dat het ooit nog terug geleverd kan worden. Sommige producten zijn ook erg moeilijk aan te geraken, dus geduld hebben is soms de boodschap.